»  Innsikt  »  De store linjene fra Bitcoin2022

De store linjene fra Bitcoin2022

Roger Valestrand
calendar 13,april 2022

Bitcoin 2022 er slutt. I år som i fjor ble verdens største Bitcoin konferanse avholdt i Miami. Til stede var mer enn 35.000 deltagere fra hele verden. 3.000 selskaper var representert og arrangørene anslår at ca. 7 millioner mennesker fulgte med på livestream i løpet av de 3 dagene konferansen varte. 

Med 288 talere fordelt over hundrevis av forskjellige paneler og diskusjoner, legges lista hva angår en rettferdig oppsummering, uoppnåelig høyt. 

I et subjektivt forsøk på å trekke opp de store linjene, samt skille mellom signal og støy, gjøres det allikevel et redelig forsøk. 

Bitcoin og verdsettelse

Diskusjoner omkring verdsettelsen av Bitcoin fyller i dag hyllemeter med innspill og betraktninger. Flere tradisjonelle økonomer fra den klassiske skolen, har i årevis pekt på – og peker fortsatt på at Bitcoin ikke har noen «iboende verdi» overhode, og er blåst opp under den samme «Greater fool» -teorien som legges til grunn for alt fra tulipmania til vaskeekte Ponzi svindler.

Jan Van Eck, Brian Estes, Tom Lee og Mike Belshe ga publikum et innsyn i hvordan adopsjonsraten av ny teknologi kan fortelle oss mye om hvilke forutsetninger teknologien har for å lykkes i det lange løp.

Sentralt i deres diskusjon sto «S-kurven», et verktøy som legger til grunn at tiden det tar for en ny teknologi å gå fra 0% til 10% adopsjon, er den samme som det tar å gå fra 10% til 90% adopsjon.

I dag anslåes det at ca. 25% av innbyggerne i USA bruker Bitcoin og at Bitcoin vil nå en adopsjonsrate på 90% i løpet av 2029.

«This is an established megatrend, and it can’t be reversed»

Brian Estes

Panelet ba publikum legge merke til at stadig flere banker tilbyr bitcoin som en integrert del av deres tjenester. I samarbeide med NYDIG, et selskap som ene og alene jobber med andre selskaper og institusjoner omkring deres tilnærming til Bitcoin – tilbyr nå over 20 små og mellomstore banker i USA bitcoin. Dette kommer samtidig med at flere på innsiden av Wall Street melder om at tradisjonelle institusjoner ansetter mennesker med kompetanse på Bitcoin og aktivt sonderer terrenget for aktører som kan tilrettelegge for eventuelle fremtidige investeringer. 

Dette er i følge panelet bevegelser som høyst sannsynlig har fått fornyet kraft på bakgrunn av krigen i Ukraina og trucker bevegelsen i Canada. Både hos banker, institusjoner og nasjonalstater, stilles det i disse dager et sentralt spørsmål, som kan påvirke økonomiske tillitsforhold over hele verden: Hvordan lagrer man sine verdier på en måte som ikke kan sensureres eller konfiskeres? 

Hvordan få institusjonene med?

Hvordan adopsjonen av Bitcoin er utenfor retail markedet, er et tema som opptar mange. Flere peker på at Bitcoin ikke blir hundre prosent «stuerent» før vi ser store institusjoner som forvalter samfunnsøkonomiske ressurser allokere deler av sin portefølje mot Bitcoin.

Dan Held, Shirish Jajodia, Kalin Metodiev og Hany Rashwan satte seg ned på scenen for å diskutere dette nærmere.

I en nøktern debatt blottet for de helt store utmeldingene ble det lagt vekt på at samtidig som tegnene på adopsjon er der, er det fortsatt et stykke å gå før de $4 trillioner amerikanske selskaper har på balansen, finner veien til Bitcoin. 

«It’s still not a herd. It’s more like a pack»

Shirish Jajodia

Paneldeltakerne fremhevet at det er mange aspekter som spiller inn. Både rent regnskapsteknisk, men også på infrastruktur og sikkerhet. Selskaper og institusjoner investerer i dag i en infrastruktur som de kjenner. Den er blottet for overraskelser og skaper trygghet. Diverse historier om alt fra hacking til finansiering av kriminelle aktiviteter er noe disse aktørene hater. Manglende regelverk omkring hvordan man regnskapsfører digitale eiendeler og mangelen på regulatorisk sikkerhet, er også med på å bremse entusiasmen hos de største.

Selv om institusjonene ifølge panelet, for lengst har forstått at Bitcoin er kommet for å bli, og MicroStrategy i 2021 avholdt et Bitcoin seminar for mer enn 25.000 deltagere fra over 300 selskaper – ligger det fortsatt store utfordringer innenfor selskapsjura, ekstern og intern kontroll, skatt og regulering, før vi vil se noen stor allokering til Bitcoin fra store institusjoner.

De fremhevet også at de største institusjonene i verden, har en investeringsfilosofi som sikter på 5-6% avkastning på milliarder, og ikke 20-30% avkastning på millioner. Mangelen på likviditet og handelsomsetning i markedet ble også brukt som argumenter for at flere enda sitter godt plassert på gjerdet. 

Panelet var avslutningsvis enige i, at store investorer og institusjoner ikke vil komme til å allokere midler mot Bitcoin, så lenge myndighetene vakler i spørsmålet om regulering og usikkerheten for lov til å råde. 

Bitcoin og det makroøkonomiske landskap

I konferansens kanskje mest «stjernespekkede» panel, skulle Bitcoin settes inn i et makroøkonomisk landskap som for mange fremstår som både usikkert og dystert.

Preston Pysh, Mark Moss, Jeff Booth og Jeff Ross fikk æren av å manøvrere publikum gjennom eventuelle økonomiske ringvirkninger av en 80 år lang gjelds syklus, pandemi, lockdowns, krig og inflasjon.

Der majoriteten av markedet enda ikke ser bitcoin som den beste «safe heaven asset», var panelets klare oppfordring til de som har store summer investert, at de måtte mentalt forberede seg på nedgang, mens tradisjonelle investorer under det rådende makroøkonomiske klima, vil søke mot havner de anser som tryggere.

Det er mange som ser en resesjon i det fjerne. Drevet frem av inflasjon og forsterket av pandemitiltak samt krig i Europa. Det er derfor ikke merkelig at Bitcoin trader som en tech aksje, i all den tid tradisjonelle investorer ser Bitcoin som en «risk on asset».

I et samstemt panel, der det ikke var langt mellom utmeldinger som malte et dystert bilde av utsiktene for verdensøkonomien, ble den stadig stigende inflasjonen naturlig nok viet mye oppmerksomhet.

Om du kan printe noe til uendeligheten, vil verdien av hver enkelt enhet automatisk gå til null. Ifølge panelet er dette elementær matematikk, på et relativt lavt nivå.

Panelet advarte om at i et system som må vokse i uendeligheten for å unngå kollaps i kredittmarkedet, samtidig som staten styrer pengene – så ligger alt til rette for manipulasjon. En kollaps vil utslette den tillit systemet er bygget på og mennesker vil bli satt opp i mot hverandre i en karusell av manipulerte årsakssammenhenger – hvor alle er blinde for hva som var den fundamentale grunnen til at kollapsen kunne skje.

Panelet trakk også frem 26. Februar 2022, dagen Russland ble utestengt fra SWIFT – som en dato som godt kan ende med å markere starten på slutten for verdensøkonomien slik vi kjenner den i dag.

Om en global supermakt med atomvåpen i arsenalet kan få sine midler fryst. Hvilke muligheter har andre mindre nasjoner?

Det har blitt åpenbart for hele verden, at man ikke kan stole på at ens oppsparte reserver er ukonfiskerbare. Tilliten har blitt drept. Nasjoner kan ikke stole på hverandre og folk kan ikke stole på nasjoner.

Panelet spør retorisk: Kan det være vi trenger en desentralisert penge? 

«Bitcoin is hope, truth and a better future. Spend time there, forget this system, it’s going to die anyway»

Jeff Booth

Bitcoin er frihet

Det kanskje mest omtalte panelet på sosiale medier i etterkant, var panelet moderert av Alex Gladstein fra Human Rights Foundation. Med seg på scenen hadde han 3 aktivister fra henholdsvis Togo, Palestina og Nord-Korea.

I store deler av den vestlige verden, diskuteres Bitcoin ut ifra de samme perspektivene som brukes når vi bedømmer tradisjonelle investeringsinstrumenter. Det er et relativt ensidig søkelys på prisutvikling, miljøavtrykk og kontante utmeldinger som med enkelthet tilsynelatende slår fast, at Bitcoin ikke har noe spesifikt bruksområde og vil feile både som penge og spareinstrument. 

For andre handler bitcoin om overlevelse. Det handler om bevaring av kjøpekraft og en mulighet til å brødfø sin familie, være entreprenører og påvirke sine omgivelser til det bedre. Ofte i kamp mot korrupte og autoritære regimer. 

Farida Nabourerna fra Togo fortalte publikum om aktivisters kamp mot regimets politistyrker, som i dag kan fortsette på en sikker og anonym måte, ved hjelp av bitcoin donasjoner som korrupte myndigheter og banker ikke kan konfiskere eller fryse.

180 millioner afrikanere i 14 afrikanske nasjoner, er i dag tvunget til å bruke en valuta som direkte kan føres tilbake til den gamle franske kolonimakt, som i storhetstiden plyndret lendene for tinn, olje og uranium.

Den dag i dag, lurer Frankrikes koloniherrer i skyggene. Franske entreprenører må få muligheten til å by på alle infrastrukturprosjekter før noen andre. Det samme gjelder for råvarer og naturressurser, som må tilbys Frankrike først, ofte til en redusert markedspris. Valutaen er ikke anerkjent som betalingsmiddel utenfor disse lendene og progressive ledere som har ønsket å løsrive sitt land fra «valuta-fengselet», har både blitt likvidert og avsatt ved utallige militærkupp. På bakgrunn av dette lever over 50% av befolkningen i disse lendene under ekstrem fattigdom.

«France are proud about giving these countries their freedom. The freedom is only political. Not economical».

Farida Nabourerna

I følge Fadi Elsalameen, representerer Bitcoin fremtiden for Palestina. Det palestinske folk er i dag presset mellom en korrupt myndighet på den ene siden og en okkupasjonsmakt på den andre.

De palestinske myndigheter har måttet oppgi økonomisk frihet for politisk innflytelse – og i dag står man tilbake uten en suveren valuta, uten en sentralbank og uten noen form for monetær frihet. De er tvunget til å bruke okkupasjonsmaktens penger, samtidig som korrupsjonen ødelegger ethvert håp om en bedre fremtid mens den i stadig større grad forkrøpler landets institusjoner.

I ett betent geopolitisk område, blir samtlige transaksjoner inn og ut nøysomt gransket for den minste hentydning til terrorfinansiering. Dette hindrer flere palestinere i utlandet i å hjelpe sin familie, da overførsler til stadighet blir konfiskert og fryst. Man lever også under en konstant frykt for at familiemedlemmer eller andre, som mottar pengene blir offer for urettmessig fengsling, avhør eller husarrest.

I dag brukes bitcoin aktivt i Palestina som et verktøy for å gjennomføre transaksjoner, lagre verdier og utfordre et korrumpert regime.

Yeonmi Park, som for alvor ble kjent for verden, etter sitt besøk hos Joe Rogan, fortalte om over 1 million statsløse barn, født av Nordkoreanske sexslaver på den kinesiske landsbygden. Barn som det kommunistiske partiet ikke anerkjenner at eksisterer, født til en verden uten noen form for rettigheter og med utopiske sjanser til og noensinne erverve verdier. Bitcoin har vært den eneste muligheten for å sørge for finansieringen av flere undergrunns bevegelser som aktivt jobber for at disse barna ikke skal havne i klørne til menneskehandlere.

Hun fortsatte med valutadevalueringen i 2009, der Nord-Koreanske myndigheter beordret alle innbyggere til å sette oppsparte midler i banken. Etter en uke, var valutaen verdiløs, byttet ut med en annen og re-distribuert til innbyggerne i en verdi som på daværende tidspunkt tilsvarte 2 kyllinger. 

Det snakker sitt tydelige språk om hva som foregår innenfor piggtrådgjerdet i det Nord-Koreanske regime, når ordet «profit» er bannlyst.

«Without freedom, why do we even need money?»

Yeonmi Park

Det kan være lett å tenke at disse tre menneskene, som på hver sin måte er symbolet på samfunn ødelagt av «pengenes makt» – er særegne tilfeller som hører hjemme i en del av verden som styres av skruppelløse og kleptokratiske ledere vi i vesten til evig tid vil være forskånet for. Vi skal derimot ikke mer enn noen måneder tilbake i tid hvor konfiskering av menneskers penger på bakgrunn av en fredelig demonstrasjon mot staten, var et faktum. Landet var Canada – et fritt demokratisk land i den vestlige verden. 

Det som er presentert i teksten ovenfor er kun en liten brøkdel av det mangfold av diskusjoner, key notes og presentasjoner som ble holdt i løpet av konferansens 3 dager. Opptak fra samtlige events som ble avholdt under konferansen, finner du på Bitcoin Magazine sin YouTube kanal.

For den uinnvidde som måtte ta til takke med å følge konferansen gjennom diverse livestreams, er uansett inntrykket det; at Bitcoin og økosystemet omkring er i ferd med og modnes inn i en verden som antageligvis ligger langt fra cyberpunkenes villeste fantasier.

Avslutningsvis er Kryptografen selvfølgelig klar over at Bitcoin2022 også kunne skilte med en taler fra Norge. Torbjørn Bull Jensens betraktninger på konferansen og hva han snakket om, vil bli presentert i en egen artikkel.

Back