Redaktør i EnerWe, Anders Lie Brenna, har skrevet en lærik og nyttig oppsummering av hvor forslaget om full el-avgift på mining av kryptovaluta står etter høringsrunden.

Det ble vedtatt i stortinget at utvinning av kryptovaluta skal bli unntatt fra redusert el-avgift på datasentre. Minerne etablerte store prosjekter knyttet til ren vannkraft som i tillegg hadde reduserte kostnader, noe som virket svært attraktiv mot andre geografiske områder. Dette ble for drøy kost for flere politikere, som krevde at avgiftsfritaket ble fjernet for denne spesifikke kommersielle aktiviteten.

Artikkelen ført i pennen av Anders Lie brenna gir leserne en gjennomgang av svarene som staten har mottatt i høringsrunden. Det er ikke å feie under en stol at nesten samtlige aktører, enten det er næringslivsorganisasjoner, kraftprodusenter, kommunene og minerne kom med tildels svært negative tilbakemeldinger på forslaget som kan bli vanskelig å gjennomføre.

I hovedtrekk må man først avgrense hvilken virksomhet (definere kryptovaluta bort fra f.eks blokkjedeteknologi) som skal kreves avgift fra, hvordan man skal kreven inn skatten og hvilken effekt det vil ha på nye næringer og produkter i fremtiden.

Kryptografen nyhetsbrev