»  Hva er en CFD?

CFD handel

Hvordan fungerer CFD handel i praksis? Les mer om fordelene og ulempene med produktet.

Kryptografen
calendar 05,august 2023
cfd trader

Vi foretok en detaljert gjennomgang av reguleringer og i hvilke tilfeller CFD-er kan være det rette alternativet for en trader.

Når vi testet produktet viste det seg å ha noen unike fordeler sett opp mot tradisjonelle spotkjøp. Blant disse er muligheten for å innta begge sider av en handel, giring og forsikring av kundekonti.

Hvor tilbys CFD trading?

Markedet for CFD trading i Europa er strengt regulert, og det kreves egen lisens for å tilby salg av produktet innad i unionen, inkludert EØS-sonen.

Det finnes over 100 CFD meglere i Europa alene, og langt flere hvis vi inkluderer selskaper som driver i gråsonen. Her siktes det til selskaper som er lisensiert i land utenfor Europa, med langt mer avslappede reguleringer.

Merk: Vi anbefaler deg å unngå CFD forhandlere som mangler europeisk lisens.

Når vi testet CFD-tjenester fant vi at det var store forskjeller mellom aktørene målt i gebyrer og utvalg av kontrakter. Andre faktorer spiller også inn, inkludert hvorvidt tjenesten tilbys på norsk.

Nedenfor kan du lese mer om det som muligens er Norges største CFD-megler målt i volum og brukertall. Basert på en objektiv vurdering mener vi at det også er den beste tjenesten målt etter funksjonalitet, utvalg og gebyrstruktur.

IG
• Anbefalt for profesjonell CFD-handel
• BankID verifisering
• Gå short & long via tusenvis av kontrakter
• Norsk filial med døgnåpen kundeservice
• Regulert og forsikret

Annonse: CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 72% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos IG. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger.

Vi har skrevet mer om erfaringen vår med å trade krypto CFD-er via tjenesten i en egen artikkel. Merk at den kun gjelder for krypto-kontrakter, enda prinsippene er de samme for resterende markeder.

Hva er en CFD?

CFD er en type finansiell kontrakt som tilbyr eksponering mot et bredt utvalg av aktivaer. Rent juridisk er produktet strengt regulert og behandles likt som andre verdipapirer, derav aksjer, opsjoner og obligasjoner.

CFD handel ble introdusert i Storbritannia i 1974, som en metode for å spekulere i prisutviklingen til gull med giring. Siden den gang har en rekke meglerhus introdusert sine egne produkter på markedet, innen alt fra aksjer til ETF-er.

Selve begrepet CFD er en forkortelse for contract for difference, oversatt til differansekontrakt på norsk. Det gir kjøperen indirekte eierskap til et underliggende verdipapir. Kontrakten gjenspeiler derfor prisutviklingen for et aktiva indirekte, noe som kan inkludere kryptovaluta, råvarepriser, aksjer, valuta, ETF-er og lignende. Når kursen går opp stiger også verdien av CFD-kontrakten, og vice versa ved prisnedgang.

Raske fakta:

 • CFD handel passer best for kortsiktig handel, under 1-2 måneder av gangen.
 • CFD-er passer ikke for å oppnå langsiktig eksponering grunnet kostnadsstrukturen. Da er det bedre å kjøpe det underliggende aktivaet.
 • Tillater giring (kjent som leverage på engelsk). Giring må ikke forveksles med marginhandel, ettersom sistnevnte kun innebærer å handle for mer enn kontobalansen, uten at selve posisjonen gires.
 • Regelverket for CFD handel i EU og EØS-sonen fastsettes av ESMA, det overordnede europeiske overvåkningsorganet for finansielle tjenester. Reglene håndheves av ulike lands finanstilsyn.
 • Tillater både short og long posisjoner. En investor som tror markedet skal falle kan innta en CFD short posisjon i et aktiva, som igjen vil profitere dersom et prisfall inntreffer.

Forsikring

Kundekonti for CFD handel må være forsikret i henhold til det europeiske lovverket, noe som ikke gjelder for visse aktører, for eksempel innen kryptobransjen.

Størrelsen på forsikringsbeløpet varierer i henhold til hvilket lands finanstilsyn en CFD megler er registrert hos. Som et eksempel har Storbritannias finanstilsyn (FCA) vedtatt at kundekonti må være forsikret for opptil 1 million pund, tilsvarende cirka 10 millioner norske kroner. Kypros har derimot satt grensen til 100 000 euro, som utgjør omtrent 1 million kroner.

Hensikten er å beskytte alle kunder økonomisk dersom CFD megleren går over ende.

CFD giring maksgrense

ESMA har fastsatt øvre maksgrenser for ulike aktivaklasser hvor CFD handel tilbys. Reglene er ment å beskytte investorer mot tap som følge av kraftige prissvingninger.

Aktivaklasse (CFD)Giring tillatt
Valuta med høy omsetning30:1
Valuta med lav omsetning20:1
Gull og store indekser20:1
Mindre indekser10:1
Råvarer (ekskludert gull)10:1
Aksjer5:1
Kryptovaluta2:1
En CFD knyttet til valutakurser tillater høyere giring ettersom valuta har betydelig lavere volatilitet enn krypto. Kilde: Esma.europa.eu.

Er CFD handel lovlig i Norge?

CFD handel er lovlig i Norge grunnet medlemsskapet i EØS. Avtalen sier det skal være fri flyt av varer og tjenester innad i EU.

Av den grunn kan CFD selskaper tilby tjenester til nordmenn, såfremt de overholder gjeldende reguleringer.

Finanstilsynet følger også regelverket til EUs verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) for CFD-trading, inkludert hvordan det kan markedsføres. Som et eksempel ble muligheten for å promotere CFD-kontrakter innskrenket i 2018, og Finanstilsynet var raske med å innføre en tilsvarende forskrift i Norge. Begrensningene ble senere opphevet.

Klikk her for å lese mer om hva ESMA sier om produktet.

Et kart hentet fra Investopedia, viser gjeldende reguleringer for CFD trading. Merk at Norge er markert i grått, ettersom vi ikke har noen spesifikk lovgivning og heller følger ESMA sitt regelverk for EU/EØS.

CFD vs. futures

En differansekontrakt er ikke det samme som en futures kontrakt. Forskjellen er at futures kontrakter avtales med en utløpstid, hvor underliggende kjøpes til en forhåndsavtalt pris.

Videre har en CFD i teorien ingen utløpsdato og oppgjøret skjer alltid kontant, altså ved at man enten tjener eller taper penger. Med en futures vil kjøper motta en fysisk vare, for eksempel i form av hvete eller korn.

Hvis du kjøper en råvarebasert CFD og prisen stiger, da vil du kun motta betaling for differansen mellom kjøpspris og salgspris når du stenger kontrakten, fremfor å motta selve råvaren.

Med en CFD omsettes altså ikke det underliggende aktivaet og det vil heller ikke leveres i fremtiden (til forskjell fra en future). Investoren har derimot identisk økonomisk eksponering og kan tjene eller tape penger avhengig av hvilken retning kursen tar.

Nøkkelpunkter

 • Kontoer hos europeiske CFD meglere er forsikret. Beløpet varierer.
 • ESMA setter grenser for tillatt giring for hver aktivaklasse iht. volatilitet.
 • Differansekontrakter er lovlige å tilby i Norge, gjennom vårt EØS medlemsskap.
 • Gjøres opp kontant og kan lukkes når du selv ønsker det.
 • Ingen fysisk levering.

Fordelene med CFD handel

CFD trading har noen unike fordeler som er verdt å gå gjennom. Hopp til dette avsnittet for å lese mer om risiko.

Tillater giring

Til forskjell fra vanlig handel med aksjer, råvarer og lignende kan CFD kontrakter tilbys med giring.

Enkelt forklart: Med giring inntar du en posisjon som er større enn beløpet du har stilt til disposisjon.

Eksempel: En investor har 100 000 kroner stående hos en CFD megler og ønsker å satse på én aksje. I henhold til regelverket kan investoren få opptil 5:1 eksponering, noe som betyr at eksponeringen totalt blir 500 000 kroner.

For mange investorer er giring en viktig funksjon ettersom de ønsker større eksponering mot prisutviklingen. Ulempen er at det medfører betydelig risiko.

cfd eksempel
Eksempel: Ordre for en CFD kontrakt med 10:1 giring (se rød pil). Høy giring er ikke noe som anbefales, men bildet viser hvordan konseptet fungerer. Total størrelse på differansekontrakten blir da litt over 9 200 dollar, enda posisjonen kun krever 10 000 kroner for å åpnes. Legg merke til daglig rentekostnad for å holde CFD kontrakten åpen.

Giring kan være et nyttig verktøy, gitt at det brukes forsiktig og kombineres med en strategi for å minimere tap. CFD-tjenester har noe som kalles for en stop-loss funksjon som gjør det mulig å sette en tapsgrense på forhånd. Skulle verdien på ordren falle under den fastsatte stop-loss grensen vil programmet automatisk stenge handelen.

Handle begge veier

Ved hjelp av en CFD kan du innta begge posisjoner, altså både long og short.

Det er relativt vanskelig å gå short på utvalgte aksjer, ETF-er og lignende hos vanlige meglerhus. Enten må det benyttes spesielle girede ETF-er, eller så må det søkes om en marginkonto som gir tilgang på kreditt for å innta short-posisjonering. Med en CFD er det mulig å gå short, uten ekstra tillatelser.

Long fungerer på samme måte som spothandel, hvor forskjellen er indirekte eierskap.

Med en short vil kontrakten profitere dersom prisen faller under inngangsprisen, minus gebyrer.

Risiko med CFD

CFD-er er komplekse instrumenter og det følger med vesentlig risiko for de som spekulerer med produktet.

Her har vi listet opp de viktigste risikofaktorene.

Margin-call

Den største risikoen følger med bruken av giring. Det innebærer å låne penger fra platformen for en kortsiktig handel. Problemet oppstår når verdien på et aktiva utvikler seg i negativ retning.

Gitt at posisjonen benytter lånte penger vil megleren også måtte stenge den hvis den har tapt en viss prosentandel. Ifølge ESMA skal CFD meglere stenge posisjoner som har tapt 50 prosent av verdien.

Eksempel: Det åpnes en long CFD posisjon i råvarer til en verdi på 100 000 kroner. Av disse har investoren selv bidratt med 10 000 kroner. Med 10:1 giring vil det kun kreves en prissvingning på 10 prosent for at hele posisjonen blir slått ut. Hvis prisen faller med 5 prosent vil det tilsvare et tap på 5000 kroner (innskudd kapital x giring).

Denne risikoen er det mange CFD tradere som overser som nybegynnere, og det er en viktig årsak til at bransjen har fått negativ mediedekning. Løsningen er å bruke mindre giring som andel av porteføljen, samt mitigere risiko ved å sette stop-loss nivåer.

Løpende kostnader

Som vi har nevnt tidligere i artikkelen passer det kun med CFD handel for kortsiktige perioder. Grunnen til dette er at det kreves rentebetaling for å holde posisjonen åpen. I eksempelet ovenfor kan du se at posisjonen vil kreve en daglig rentebetaling på 31,22 kroner. Det utgjør 0,033 prosent om dagen, eller en årlig rentekostnad på 12,38 prosent.

Rentene ligger på linje med hva andre meglerhus krever og vil kunne stige i takt med styringsrenten.

Utfordringen er at rentekostnadene trekkes fra investorenes kontobalanse og kan utgjøre en betydelig sum over lang tid. Det betyr at det blir enklere å få en margin-call dersom det ikke fylles på mer penger. Ergo: Posisjoner bør ikke holdes åpne over lengre perioder enn 2-3 måneder for å minimere rentekostnader.

Gebyrer og kostnader

Med CFD handel vil det kreves flere gebyrer. Størrelsen på gebyrene varierer mellom meglerhusene, men de fleste krever følgende:

Spread

CFD trading har en unik kostnadsstruktur. Den viktigste er det som kalles for spread.

I dette eksempelet ser du hva vi betaler i spread for å åpne en posisjon via en CFD på Apple-aksjen.

cfd spread eksempel
Eksempel: Rød pil viser en spread på 1,44 som er forskjellen mellom Kjøp og salgskurs hvis du handler til markedspris. Det gir en total spread på 36 kroner for å åpne posisjonen.

Hvordan kalkulere CFD spread?

For å kalkulere spread må du trekke fra kjøpsprisen fra salgsprisen og multiplisere med antallet kontrakter du vil kjøpe. Spread utgjør differansen mellom disse.

Hva er en vanlig spread?

Ved CFD trading kan spread variere betydelig, avhengig av hvilke kontrakter det er snakk om. Regelen er at desto mindre differanse det er mellom kjøp -og salgspris, desto høyere likviditet er det i markedet.

Hvorfor er det stor spread på differansekontrakten?

En stor spread som prosentandel kan indikere et par ting. Første alternativ er at kontrakten har lav likviditet, med få tradere. Det kan også bety at markedet er svært volatilt, med raske svingninger i prisen. Megleren kan i sistnevnte tilfelle bruke en høyere spread for å beskytte seg mot store og raske tap.

Gebyr for vedlikehold (rente)

Et gebyr som ofte overses er det som kreves for vedlikehold av kontrakter. Her betaler du et gebyr hver dag for retten til å holde posisjonen åpen.

Typisk vil de kreve et sted mellom 2-3 prosent + gjeldende LIBOR (London Interbank Offered Rate). Sistnevnte er renten som bankene betaler for å låne penger seg i mellom. Denne renten vil kreves daglig, men fordelt over ett år.

 • Eksempel. I 2023 har LIBOR steget jevnt, og ligger nå omkring 5 prosent. I tillegg krever CFD selskapet en rente på 2-3 prosent, på toppen av dette.

Det betyr at posisjonen vil belastes en årlig rente på 7-8 prosent. Det er faktisk betydelig lavere enn hva mange meglerhus krever for å handle på margin.

For å kalkulere daglig rentekostnad bruker vi formelen:

DR=B x R/365

 • Hvor DR er daglig rente
 • Hvor B er balansen
 • R er den årlige renten
 • 365 er antall dager i året

Med en balanse på kr 10000 og 7 prosent rente får vi:

((10000 x 0,07)/365)) = 1,9178.

For en posisjon på 10 000 kr må vi altså betale rett under 2 kr per dag for å holde kontrakten åpen.

Kurtasje

Kurtasje er navnet på gebyret som kreves for å åpne eller lukke en handel. I Norge ser man gjerne kurtasje ved kjøp av aksjer, obligasjoner og relaterte verdipapir. CFD meglere krever også kurtasje, enda størrelsen varierer.

I eksempelet ovenfor vil du se at det ikke legges til noen kommisjon for å åpne en handel med Apple-CFD kontrakter.

Øvrige gebyrer

Noen CFD-forhandlere vil kreve gebyr for å konvertere norske kroner til euro eller amerikanske dollar.

Meglere kan også ta et gebyr for inaktivitet hvis brukeren forblir inaktiv over lenger tid, slik som 6 måneder.

Vanlige spørsmål og svar om CFD-er

Hvor mange CFD kontrakter kan jeg handle?

Hos de fleste CFD-forhandlere er antallet kontrakter begrenset til et sted mellom 500 til 2000 kontrakter.

Er CFD lovlig i Norge?

CFD er lovlig i Norge ettersom vi følger regelverket til det ESMA, som er det Europeiske tilsynet for finansielle markeder.

Hva er skatt på CFD?

Du betaler ordinær kapitalskatt på profitt ved CFD-trading. På samme måte kan du kreve fradrag på skattemeldingen ved tap. Les mer her.

Hva er CFD simulering?

CDF simulering er det samme som en demokonto. Du kan åpne en konto og bruke fiktive innskudd, slik at du lærer deg å trade på en god og forsvarlig måte.

Hva betyr TP?

TP i forbindelse med CFD-trading betyr å ta profitt. Altså at du stenger handelen og får overskuddet inn på konto.

Hva betyr SL?

SL betyr stop-loss, eller stopp-tap, oversatt til norsk. Du kan selv sette en maksgrense for hva du er villig til å tape på en CFD. Hvis kursen faller til grensen, vil platformen automatisk selge posisjonen.

Hva er teknisk analyse?

Teknisk analyse forbundet med CFD-trading er et analytisk rammeverk der tradere vurderer og analyserer markedsbevegelser basert på kursutvikling, salgsvolum og andre parametre.

Hva er giring?

Giring er den norske oversettelsen for leverage og betyr at du handler for et større beløp enn hva du har på konto. Det gir deg større eksponering, men øker også risikoen for tap ettersom du handler på margin.

Hva betyr P/L?

P/L betyr profit and loss, eller profitt og tap, oversatt til norsk. Den viser deg hvordan porteføljen har utviklet seg, og hvorvidt du har tjent eller tapt penger.

Back