Prisvolatilitet og begivenheter som halvering skaper overskrifter, men overskygger en vedvarende og viktig trend. Siden Bitcoin braste inn i mainstream media i 2017, har kryptovaluta utviklet seg til å bli en etablert aktivaklasse som tiltrekker seg kapital fra høyprofilerte investorer. Mest fremtredende med selskapene MicroStrategy, Tesla og Aker (Seetee) med sitt nylige bitcoinkjøp på rundt en halv milliard kroner. Disse høyprofilerte investorene er ikke alene om å investere i kryptovaluta og Arcane Researchs nye undersøkelse viser at andelen norske kryptovalutainvestorer har skutt til værs det siste året.

300.000 nordmenn eier kryptovaluta

Den rykende ferske undersøkelsen indikerer at 300.000 nordmenn eier kryptovaluta. Dette er tredje gang en slik undersøkelse gjennomføres i Norge. De to foregående undersøkelsene ble gjennomført av henholdsvis Menon Economics (2018) og Arcane Research (2019)

Undersøkelsene i 2018 og 2019 indikerte at henholdsvis 5 prosent og 4 prosent av alle nordmenn eide bitcoin eller annen kryptovaluta. I årets undersøkelse hadde eierskapsandelen økt til 7 prosent av Norges befolkning. Dette er en økning på hele 75% siden 2019.

Den store oppgangen i 2021 kan forklares med sektorens sterke vekst gjennom det siste året. Graver man dypere, tyder mye på at forbedringen av infrastruktur og markedsplasser har bidratt til økt norsk adopsjon av kryptovaluta gjennom økt tilgjengelighet for norske investorer. Dette er i tråd med funnene fra undersøkelsen i 2019 hvor 11 prosent av de spurte indikerte at de ville investert i kryptovaluta dersom det var vesentlig enklere.

100.000 nye norske kryptoinvestorer i 2021?

Blant deltakerne i undersøkelsen som svarte nei på om de eide kryptovaluta, svarte hele 4 prosent at de trodde de kom til å kjøpe kryptovaluta i 2021. Dette peker i retning av at vi vil se økt kryptoadopsjon i Norge, også i tiden fremover. Det er tydelig at vi står overfor et sentimentskifte i Norges befolkning, og at stadig flere er nysgjerrige og interessert i å utforske denne fremvoksende sektoren. 

Økt kryptopågang hos EY

Nordisk lead på blokkjeder og innovasjon i EY Tax & Law, Magnus Jones, sier i samtale med Arcane Research at de har opplevd en klar økt interesse for kryptovaluta og andre transaksjoner som involverer blokkjeder.

“Vi ser en klar trend i at stadig flere av våre kunder er involvert i transaksjoner som involverer bruk av kryptovaluta eller tokens, både bedrifter så vel som privatpersoner.”

Magnus Jones, Nordic Blockchain & Innovation Lead i EY Tax & Law.

Jones sier videre at EY “Ikke er overrasket over tallene som fremkommer i undersøkelsen.” “Vi ser også at gjerne yngre personer som tidligere ikke har vært involvert i kryptovaluta, går direkte inn i mer kompliserte produkter innen desentralisert finans (DeFi).”

“Dette gjelder også bedrifter, og vi har allerede bistått norske selskaper innen området. Vi tror derfor at kombinasjonen av en betydelig prisoppgang på Bitcoin over tid, sammen med økt teknisk kompetanse hos brukerne vil føre til at antall nordmenn og norske selskaper som er involvert i kryptovaluta og desentralisert teknologi vil være stadig stigende.”

Jones bemerker at dette “Er en veldig spennende utvikling, men det kan også skape betydelige utfordringer for bedrifter og privatpersoner knyttet til den praktiske håndteringen av kryptovaluta og hvordan desentraliserte plattformer skal håndteres juridisk og skattemessig. Uklarheter i forbindelse med bokføring, innrapportering, og juridisk og skattemessig klassifisering bidrar til risiko som både kan, og bør håndteres.”

Klar overvekt av yngre investorer

Et tydelig funn fra undersøkelsen er, ikke uventet, at en klar overvekt av norske kryptovalutainvestorer er unge voksne i aldersspennet 18 til 39 år. 13 prosent av de spurte mellom 18-29 år oppga at de eide kryptovaluta i undersøkelsen, mens 11 prosent av de spurte mellom 30 til 39 år indikerte det samme. Blant den eldre garde er eierskapsandelene relativt lave. I alderssegmentet 40-49 år oppgir 5 prosent at de eier kryptovaluta, opp fra 3 prosent i 2019. 

Det er viktig å understreke at noen av funnene i denne undersøkelsen kan skyldes statistisk usikkerhet, særlig når man graver ned i demografiske detaljer. Undersøkelsen er gjennomført av et nasjonalt representativt utvalg på 1020 respondenter, og med mange spørsmål og små andeler er det en fare for at tilfeldigheter spiller inn. 

Kjønnsmessig ubalanse

Det er en klar overvekt av menn som oppgir at de holder kryptovaluta. I årets undersøkelse oppga 11 prosent av de spurte mennene at de eier kryptovaluta, opp fra 6 prosent i 2019. Kvinneandelen på den annen side er flat. I år, som i 2019, oppga 3 prosent av de kvinnelige respondentene at de eier kryptovaluta. 

Overvekten av mannlige investorer er ikke unikt for krypto. Dette er på linje med kjønnsfordelingen i de tradisjonelle finansmarkedene. Likevel er det klart uheldig at overvekten blant mannlige investorer er såpass stor. Kryptovaluta og åpne blokkjeder representerer samfunnsendrende teknologier, og det er synd at vi her ser en såpass stor overvekt av mannlig eksponering.

Krypto er hetest i byene

Vi ser også klare trender til at kryptovalutaeierskap er langt mer utbredt i urbane områder, understreket av at 11 prosent av de spurte som er bosatt i byer med mer enn 50.000 innbyggere oppga at de eide kryptovaluta, mot 4 prosent av de spurte var bosatt i byer med mellom 5000 og 50.000 innbyggere. 

Det er ingen klare trender rundt årsinntekt og kryptovalutaeierskap. 11 prosent av de spurte med en oppgitt årsinntekt mellom 300.000 og 500.000 kroner oppga at de eier kryptovaluta, men ved siden av dette er det også 7 prosent av alle de spurte med årsinntekter i husholdningen over 900.000 som oppga at de eier kryptovaluta. Arcane Researchs  funn i undersøkelsen indikerer med andre ord at kryptovalutaeierskap i Norge er jevnt fordelt over de fleste samfunnslag i Norge. 

Undersøkelsen oppsummert

Kryptovaluta i Norge er i en klart stigende trend, og funnene indikerer at opp mot 300.000 nordmenn eier kryptovaluta i dag, mens ytterligere 100.000 nordmenn tror de vil kjøpe kryptovaluta i 2021. Gjennomsnittseieren av kryptovaluta i Norge er en ung mann, bosatt i en av Norges største byer. 

Kort om undersøkelsen:

Tallene presentert over er utarbeidet på bakgrunn av en representativ og landsdekkende spørreundersøkelse gjennomført av Norstat og er beheftet med usikkerhet. For det første bygger de på egenrapportering og folk kan både overrapportere og underrapportere eierskap og bruk. For det andre er det statistisk usikkerhet knyttet til anslagene som følge av at det kun er et utvalg (1020 personer) som er spurt. Denne usikkerheten er større for delutvalg som kjønn, alder og geografi, enn for undersøkelsen samlet. Det er imidlertid ingen grunn til å tro at det er systematisk skjevhet i anslagene. Anslagene er dermed det beste estimatet man har.

Kontaktperson i Arcane Research er Vetle Lunde. 

Kryptografen nyhetsbrev