»  Guider  »  Hva er kryptovaluta?

Hva er kryptovaluta?

Kryptovaluta består av ulike digitale valuta basert på kryptografi som benytter åpne blokkjeder for overføring av informasjon og verdi.

Kryptografen
calendar 21,april 2023
Hva er kryptovaluta

Kryptovalutaene er igjen bygget på blokkjeder som tillater verifisering av transaksjoner og kontrollert opprettelse av nye enheter. En blokkjede fungerer her som en distribuert hovedbok, bestående av et nettverk av datamaskiner som sikrer systemet.

Det kan i tillegg være et byttemiddel for utveksling av varer og tjenester, enda det ikke utstedes av nasjonale stater. Alle med tilgang til internett kan i prinsippet omsette, utvinne og lagre kryptovaluta på egenhånd.

Kryptovaluta må i den forbindelse ikke regnes som én spesifikk ting: Det består av flere ulike teknologier og idéer samlet under ett tak, gitt at kryptovalutaer bygges med ulik teknologi.

MEST LEST 2023
Ved å kombinere velkomstbonusene hos 2 norske børser kunne vi inkassere en fin betaling på noen få minutter, uten krav om handel. Slik går du frem på egenhånd.

Fakta om kryptovaluta i Norge

Eierskapet av kryptovaluta i Norge har økt de siste årene.

En tidligere undersøkelse gjennomført av Arcane Research (2019) viste at 11 prosent av befolkningen, en halv million nordmenn, hadde et ønske om å eie kryptovaluta hvis det var enklere.

Her kom det også frem at det var klart flest unge som allerede hadde gått inn i markedet. Tallene var som følger:

 • 8 prosent av de i gruppen mellom 18 og 39 år
 • 3 prosent i gruppen 40-49 år
 • 2 prosent for de i gruppen 50-59.

Forfatterne påpekte at det var grunn til å tro at mange under 18 år eier kryptovaluta, enda undersøkelsen kun inkluderte svar fra nordmenn i myndig alder. Ungdommen kan derfor være underepresentert i statistikken.

I 2021 ble en ny undersøkelse fra av Arcane publisert. Her er nøkkeltallene:

 • 300.000 nordmenn eier kryptovaluta, noe som tilsvarer en økning på 75 prosent på 2 år.
 • Klar overvekt av unge mennesker i Norge som har investert.
 • Få kvinner har satset penger på kryptovaluta sammenlignet med menn.
 • Unge mennesker i urbane strøk eier krypto i større grad enn de som bor på landet.

Omsetning

Det er mulig å få eksponering mot kryptovaluta på 2 måter:

 • Direkte. Her eier du kryptovalutaen. Det skjer via en kryptobørs, vekslingstjenester og såkalte P2P plattformer hvor du handler direkte med andre privatpersoner.
 • Indirekte. Du eier ikke beholdningen, men har økonomisk eksponering. Også kjent som krypto trading, via derivatkontrakter som en CFD eller aksjer med eksponering mot kryptovaluta. Oppgjøret skjer i kontanter.

Les også: Hvordan kjøpe kryptovaluta

De som selger krypto kan deles opp i 2 kategorier:

 • Sentralisert marked, kalt CEX.
 • Desentralisert marked, kalt DEX.

I 2019 fikk Norge sitt eget regelverk for omsetning av kryptovaluta, noe som innebar registreringsplikt hos Finanstilsynet. Alle som vil operere markedsplasser for krypto her i Norge er også pålagt å følge bestemmelser i hvitvaskingsloven og såkalte KYC-bestemmelser. Det er en forkortelse for “Know Your Customer” og innebærer et krav om at alle som handler må identifisere seg.

Unntaket er selskaper som har registrert seg i Europa og som dermed er unntatt registrering iht. EØS regelverket.

Opprettelse og distribusjon

Den vanligste metoden for å lage kryptovaluta kalles Proof of Work (PoW), enda det finnes alternativer. Proof of Stake (PoS) baseres på det som kalles for krypto staking, i stedet for mining.

Proof-of-work (PoW) var den opprinnelige måten å utvinne kryptovaluta.

Datamaskiner bruker kraft på å løse komplekse matematiske problemer i bytte mot en belønning. Insentivet til å behandle transaksjoner sikrer nettverket gjennom å validere at transaksjoner hører til riktig part. Du finner en mer dyptgående forklaring av PoW ved å klikke på lenken nedenfor.

Staking metoden (PoS) krever nærmest ingen energi sammenlignet med PoW. Samtidig er det uklart hvorvidt PoS kan skape den samme graden av systemisk sikkerhet.

I PoS knyttes noder sammen i et nettverk, som benytter eksisterende beholdninger til å validere nye transaksjoner. Dette er et komplisert tema som vi planlegger å skille ut i en egen guide.

Oppbevaring

For det første så er ikke kryptovaluta et fysisk objekt. Det eksisterer kun i den virtuelle verden og består av en string med datakode, noe som betyr at det lagres elektronisk. Tilgangen til hver lommebok krypteres og kun den som besitter nøkkelen kan sende kryptovaluta fra én adresse til en annen. Derimot må man ikke kontrollere lommeboken for å motta kryptovaluta.

Overføringer er samtidig irrereversible, noe som skiller seg derfor fra sentraliserte aktører som Visa, MasterCard og PayPal.

Illustrasjon: Kryptovaluta består av digitale kodestringer som kan lagres på ulike måter.

Transaksjoner med kryptovaluta sikres med digitale signaturer og behandles via globale datanettverk. Transaksjoner utgjør et direkte oppgjør mellom de involverte partene (peer-to-peer). Bevis på eierskap av lagres i personlige digitale lommebøker, eller via tredjeparter som børser og meglere.

Du kan lagre kryptovaluta på to forskjellige måter:

 • Cold storage via en hardware wallet.
 • Hot storage. For eksempel din egen datamaskin som er koblet til nettet.

Grunnet kryptovaluta sitt desentraliserte design kan transaksjoner i prinsippet ikke reverseres. Her finnes det noen få unntak, ettersom utvalgte prosjekter har kontroll over sin egen token.

Ulike typer kryptovaluta

Det er vanlig å skille mellom de kryptovaluta som har sin egen blokkjede, og sekundærprosjekter. Blant vanlige typer kryptovaluta finner vi navn som Bitcoin, Litecoin, Ethereum og EOS.

Tokens

Tokens er en type kvasi-kryptovaluta, da de baserer seg på en etablert blokkjede. Det er langt mer krevende å skape en ny og unik blokkjede med god funksjonalitet, enn å skape tokens basert på en etablert blokkjede som Ethereum.

Tokens er programmerbare eiendeler som kan representere penger, digitale eiendeler, strøm, eiendom og mye annet. Såkalte smarte kontrakter sikrer eierskap av tokens og relaterte eiendeler. Tokens kan sendes og mottas digitalt, i likhet med kryptovaluta. Den mest kjente betegnelsen er NFT, som står for non fungible tokens.

Ethereum har for eksempel vokst til å bli verdens nest største krypto målt i markedsverdi. En viktig årsak er muligheten til å bygge nye kryptovaluta-tokens på Ethereum sin ERC-20 plattform. Det er i praksis et eget økosystem for selskapene og brukerne som deltar.

Stablecoins

Stablecoin er ikke en egen kryptovaluta, men heller en samlebetegnelse.

Stablecoins er kryptovalutaer som følger prisen til ulike nasjonale valutaer. Det er en token som representerer slike ting som gull, nasjonale valuta eller andre verdier. Her er noen eksempler:

PAX. Gir eierskap i gull uten å måtte eie underliggende aktivum. Den følger derfor prisen i det internasjonale gullmarkedet. PAX er bygget på ERC-20.
USDC. Vil alltid utgjøre 1 amerikansk dollar (USD). Designet for å gjøre det enklere å gå inn og ut av markedet, uten å måtte involvere banker som mellomledd.

De-Fi (Desentralisert finans)

Protokoller som låner ut og mottar penger fra investorer. Vokste enormt i popularitet i perioden mellom 2018 og 2020. Er som regel bygget på ERC-20 nettverket til Ethereum. Et eksempel er finance.protocol.

Markedet

Hos kryptografen kan du enkelt holde oversikt over kursutviklingen til ulike kryptovaluta.

Kryptovalutakurser er kjent for å svinge ekstremt, i noen tilfeller med over 100 prosent på ett døgn. Prisen er i hovedsak drevet av spekulanter med mål om å profitere på kort sikt.

Samtidig har det ført til økt interesse fra nasjonale myndigheter og tilsyn som bekymrer seg for at investorer taper penger.

Hvem som helst kan designe og utstede sin egen enhet. Derfor finnes det i dag flere titalls tusen kryptovalutaer på markedet. Majoriteten anses derimot som høyst spekulative investeringer, og mange er dessverre regelrett svindel.

På nett finnes det utallige analytikere og markedsførere som forsøker å overbevise leserne til å investere i ulike kryptovaluta-prosjekter.

På kort sikt vil prisene på kryptovaluta kunne stige og synke dramatisk, ettersom teknologien er ny og adopsjonen er såpass stor. Samtidig er det tydelig at verdien av bitcoin, ether og andre ledende kryptovaluta har økt stabilt over lengre tid, samtidig som myntenes verdi har blitt mindre volatile også på kort sikt.

Betaling

Desentraliserte kryptovaluta er ikke like geografisk betinget som den norske kronen.

Som et eksempel kan BTC brytes opp i flere mindre enheter, med et globalt oppgjørssystem. Grensekryssende betalinger og oppgjør er en fordel for mange, spesielt i områder av verden uten en tillitsfull stat eller bank.

I mange fattige land med ustabile finansielle system er kryptovaluta blitt en viktig reservevaluta.

Dette betyr ikke at kryptovalutaer har iboende altruistiske kvaliteter. Kriminelle nettverk og totalitære stater har som kjent dratt nytte av åpenheten som kjennetegner kryptovaluta og internett.

Regulering av kryptovaluta

Norske myndigheter har fra tidligere uttrykt skepsis mot kryptovaluta, særlig på grunn av de ekstreme prissvingningene som preger markedet. Det er ikke uvanlig at utvalgte enheter kan stige 50 prosent på én dag.

Les mer om hva Finanstilsynet sier ved å klikke her.

Det er en fullt lovlig bransje i Norge, men det stilles samtidig krav om at de som tilbyr tjenester innen feltet registrerer seg hos Finanstilsynet. Det er ikke snakk om noen tradisjonell konsesjon, men heller en registreringsordning der aktører forplikter seg til å følge regelverket for AML og KYC.

Selv om det er lovlig å bruke kryptovaluta, er det per definisjon ikke et betalingsmiddel som sidestilles med nasjonale valuta. Butikker er ikke pålagt å ta imot kryptovaluta som oppgjørsmetode.

Av den grunn anses kryptovaluta gjerne som noe annet enn penger. Noen hevder at det kan sammenlignes mer med aksjer, digital eiendom eller et oppgjørssystem, avhengig av hvordan det brukes.

I varierende grad fungerer kryptovaluta som et byttemiddel, en regneenhet og et middel for verdioppbevaring. Enhver definisjon av kryptovaluta vil derfor være kontekstavhengig.

Denne flertydigheten er stadig en kilde til uenighet og kontroverser.

Vanskelig å føre tilsyn

Kryptovaluta kan være utfordrende å regulere direkte, fordi de ofte er desentralisert og derfor mangler ansvarlige aktører. Selve kildekoden er som regel regulert etter interne, programmerbare protokoller, men dette er ingen garanti mot at enkelte aktører utøver sentral makt i systemet.

Markedskreftene utgjør eksterne forhold som regulerer kryptovaluta, i likhet med tradisjonelle valuta. I dag finnes det et mangfold av kryptovaluta som kan ha overlappende funksjoner og reguleres ulikt på markedet.

Dessverre er ikke markedskreftene egnet til å regulere sosiale forhold ved kryptovaluta. Markedskreftene mangler mekanismer for å regulere samfunnsverdier som forbrukerbeskyttelse, miljøhensyn og forhindring av kriminalitet.

Lover som ivaretar samfunnsmessige, etiske hensyn kan komplementere interne protokoller, samtidig som dette vil kunne sentralisere enhetene og tilhørende marked på uheldige måter. Selvregulering og markedsdisiplin forblir inntil videre den dominerende formen for regulering av kryptovaluta.

Vanlige spørsmål og svar

Hva bestemmer verdien av krypto?

Verdien av kryptovaluta bestemmes av flere ting:
Bruksnytte. Hvor mange som kjøper, selger og for øvrig bruker teknologien, i likhet med andre fysiske og virtuelle verdier. Samtidig vil personer og institusjoner som eier store mengder kunne påvirke markedsverdien i større grad enn folk flest. 

Knapphet.. Kryptovaluta sin verdi baseres også på knapphet. For eksempel vil det aldri finnes mer enn 21 millioner bitcoin. Andre kryptovaluta tillater manipulering av knapphet gjennom “brenning” av mynter og andre metoder som øker eller reduserer antallet enheter i sirkulasjon. 

Eksterne forhold. Makroøkonomiske faktorer, reguleringer og media har stor påvirkning på markedets prissetting av kryptovaluta.

Er kryptovaluta lovlig i Norge?

Kryptovaluta er lovlig i Norge, både som betalingsmiddel og investeringsobjekt. Du må betale skatt på profitt ved handel, på lik linje med andre kapitalinvesteringer.

Hva menes med å utvinne kryptovaluta?

Utvinning av kryptovaluta kan skje via Proof-of-Work (PoW) og Proof-of-Stake (PoS). PoW utvinning skjer ved at datamaskiner løser komplekse algoritmer. Førstemann til å løse algoritmen får utbetalt neste blokk som belønning.

Ved utvinning av kryptovaluta vil det utstedes nye blokker på blokkjeden, som betyr at det totale antallet øker. PoS innebærer at din egen beholdning stilles til disposisjon for å utvinne nye kryptovaluta.

Har kryptovaluta en fremtid?

Kryptovaluta har en spennende fremtid, både som betalingsmiddel og investeringsobjekt. Det er viktig å skille mellom levedyktige prosjekter og de som kun er laget av bakmenn med mål om å tjene raske penger. Størst potensiale ligger muligens bak offentlige blokkjeder og muligheten til å signere elektroniske smartkontrakter.

Back