Hva er et Bitcoin ETF?

Slik fungerer et bitcoin ETF i praksis. Vi gjorde en detaljert gjennomgang av produktet.

Lars Gundersen
Oppdatert 11,april 2024

Inntil nylig var det relativt få børsnoterte fond knyttet opp mot bitcoin. Dette endret seg markant i starten av 2024 når det amerikanske finanstilsynet (SEC) godkjente 11 nye fond på én og samme dag.

I løpet av det første døgnet strømmet det inn 46 milliarder kroner i fondene, med betydelig pågang fra både private og profesjonelle kunder. For de som følger bransjen var det et tegn på at institusjonelle investorer har begynt å ta kryptovalutaen på alvor.

Kort introduksjon:

 • Ulike varianter. Bitcoin ETF kommer i flere varianter der ulike mekanismer benyttes for å spore prisen. Det inkluderer spot, futures, og derivater med indirekte eksponering.
 • Tilgjengelighet. Tilbys ikke direkte av norske selskaper men kan handles via norske og europeiske meglerhus.
 • Regulering. Lovlig i USA, Canada, Storbritannia og et knippe andre land.

Målet med denne guiden er å beskrive de ulike typene, hvordan de fungerer og på hvilken måte prisen fastsettes av investorer. I tillegg går vi gjennom noen viktige fordeler og ulemper knyttet til aktivaklassen.

Snarveier

  Enkel introduksjon til ETF

  ETF er en forkortet utgave av det engelske begrepet exchange traded fund, kalt et børsnotert fond. Formålet til fondet er å investere i én eller flere relaterte aktivaklasser.

  Fondene omsettes på børser (derav navnet exchange traded) hvor investorer fritt kan kjøpe og selge fondsandeler. Verdien av fondet svinger i takt med investeringens markedsverdi, på lik linje med aksjer og øvrige verdipapirer.

  Fondene forvaltes aktivt av et eksternt selskap i bytte mot et årlig honorar. Oftest er det snakk om en relativt lav prosentandel av fondets markedsverdi, gjerne mellom 0,2 til 0,5 prosent. For å regne ut verdien av et ETF vil investorer se på hvor mange fondsandeler som er blitt utstedt, sammenlignet med hvilke verdier fondet sitter på.

  Eksempel: Et børshandlet ETF har 100 000 fondsandeler med investeringer verdt 10 millioner kroner. Her vil hver ETF-andel være verdt 100 kroner, i teorien.

  Hva er et bitcoin ETF?

  Via et ETF kan private og institusjonelle investorer kjøpe bitcoin uten krav om direkte eierskap. Fondet investerer i og forvalter et bestemt antall bitcoin på vegne av kundene som eier børshandlede fondsandeler. Disse omsettes altså fritt, på lik linje med andre verdipapirer.

  Ergo kan investorer eie bitcoin indirekte uten å måtte håndtere kjøp, salg og lagring på egenhånd. Å investere i kryptovalutaen er som kjent komplisert, særlig når det kommer til å sikre verdiene. Via fondet slipper man som investor å håndtere dette på egenhånd.

  Ettersom et bitcoin ETF omsettes på børsene kan det nå også allokeres til ulike investeringsporteføljer. Ett eksempel er pensjonssparing eller aksjesparekonto, der man kjøper fondsandeler med mål om langsiktig sparing.

  Rent praktisk er det ikke mulig å eie bitcoin direkte via kontoer i verdipapirsentralen (VPS). Derfor vil fond som følger spotkursen spille en viktig rolle for langsiktige investorer.

  Forvaltning og ledelse

  Før et bitcoin ETF lanseres vil selskapet som forvalter fondet utforme et prospekt. Det forklarer fondets fundamentale mekanismer og hvordan det vil forvaltes, inkludert kostnadene (honorar). Prospektet gir investorene et detaljert innsyn i fondets investeringsmandat og avkastningsmål.

  De 11 nye Bitcoin ETF-ene som SEC har godkjent forvaltes av ulike selskaper, enda de alle investerer i samme aktivaklasse. Forskjellen mellom fondene er i hovedsak hvor mye provisjon hver forvalter krever.

  Et eksternt selskap forvalter verdiene til fondet, i tråd med gjeldende reguleringer i landet det driftes fra. Regelverket for ETF-er er relativt strengt, når det kommer til oversyn og kontroll. Som et eksempel må verdiene flyttes til kontoer som overvåkes av tredjeparter, inkludert ETF selskapet.

  Hvordan fungerer et Bitcoin ETF?

  Det er viktig å påpeke at det finnes flere varianter av et bitcoin ETF. De nye fondene lansert i 2024 klassifiseres som bitcoin spot ETF og må ikke forveksles med et bitcoin futures ETF. Sistnevnte har vært tilgjengelig siden 2021, men har helt andre mekanismer for prissetting via markedet for derivater. Klikk her for å lese mer om forskjellen mellom de to fondstypene.

  Et spot ETF er designet for å spore den oppdaterte markedskursen i nåtid. Verdien skal i prinsippet tilsvare:

  ((bitcoin markedskurs × antall bitcoin under forvaltning) ∕ (fondsandeler)) = fondets verdi

  For å utdype vil verdien av et bitcoin ETF svinge i takt med kursviklingen til BTC.

  I visse tilfeller oppstår det arbitrasjemuligheter, i form av en prisdifferanse mellom spot markedet og ETF fondsandeler. I et slik tilfeller autoriserer fondet at eksterne forvaltere kan kjøpe eller selge større andelsblokker for å tvinge prisen tilbake til markedsverdien.

  Hvilke spot bitcoin ETF ble godkjent?

  Her ser du en liste over de bitcoin spot ETF som SEC har godkjent, inkludert ticker og honorar. Merk at disse ikke omsettes på Euronext (tidligere Oslo Børs) og at du må kjøpe de via en europeisk megler som er koblet opp til amerikanske børser, slik som Plus500.

  Spot Bitcoin ETFTickerHonorar
  Franklin Bitcoin ETFEZBC0,19%
  Bitwise Bitcoin ETFBITB0,20%
  ARK 21Shares Bitcoin ETFARKB0,21%
  WisdomTree Bitcoin FundBTCW0,25%
  VanEck Bitcoin TrustHODL0,25%
  Fidelity Wise Origin Bitcoin TrustFBTC0,25%
  Valkyrie Bitcoin FundBRRR0,25%
  Invesco Galaxy Bitcoin ETFBTCO0,25%
  iShares Bitcoin TrustIBIT0,25%
  Hashdex Bitcoin ETF*DEFI0,90%
  Grayscale Bitcoin TrustGBTC1,50%
  *Vil konverteres til et ordinært spot ETF på et senere tidspunkt.

  Det antas at listen vil endre seg i løpet av nærmeste fremtid. Det er for stor konkurranse i markedet, og historisk har ETF-er blitt lagt ned innen kort tid dersom de ikke klarer å tiltrekke seg nok markedsinteresse.

  Hvor omsettes det?

  Utover standard handel via meglerhus finnes det sekundære derivatprodukter. Disse benyttes gjerne av mer profesjonelle investorer.

  Opsjoner

  Gitt at bitcoin ETF er et børshandlet fond vil det også tilbys derivater knyttet til produkter, noe som inkluderer opsjoner. Opsjoner lar investorer spekulere i den fremtidige verdien av fondet, med lavere eksponering. Med opsjoner kan investorer gire investeringer i et bitcoin ETF, og spekulere i både prisfall og prisstigning. Kontraktene tilbys med forskjellige utløpsdatoer.

  CFD

  Bitcoin ETF-er er også tilgjengelig via CFD-er. Differansekontraktene knyttes opp mot fondet og følger prisutviklingen. Derimot eier du ikke de underliggende fondsandelene og du inngår heller et veddemål mot meglerhuset som utsteder CFD-kontrakten.

  Gjeldende regler i Norge er at det kan tilbys maks 5 ganger giring (5:1) for denne typen produkter. Ulempen er at det krever daglige rentebetalinger som fort utgjør en vesentlig andel av innskutt kapital.

  Bitcoin ETF: Fordeler og ulemper

  Fordeler

  • Likviditet. Øker tilgangen til markedet for både private og profesjonelle investorer, som igjen medfører bedre likviditet. Vil føre til mindre prispress ved omsetning av større blokker med bitcoin som gir mer stabile priser.
  • Dedikert sparing. Investorer kan allokere bitcoin til porteføljene sine for dedikert sparing, inkludert aksjesparing og pensjonssparing, uten å eie det selv. Gjør det enklere å oppnå eksponering via verdipapirer.
  • Lavere risiko. Spot bitcoin ETF-er medfører lavere risiko for nybegynnere, sammenlignet med å kjøpe, overføre og lagre kryptovalutaen på egenhånd.
  • Reduserte gebyrer. Krever betydelig lavere honorarer enn sammenlignbare fond og stiftelser (trusts) som investerer i enheten.

  Ulemper

  • Indirekte eierskap. Eierskap av andeler i et spot ETF gir indirekte eksponering mot bitcoin, enda det børshandlede fondet følger den underliggende kursen. Det vil alltid være en viss risiko forbundet med indirekte eierskap.
  • Begrenset handelsperiode. Bitcoin ETF omsettes kun i løpet av børsenes åpningstider. Det legger begrensninger på når investorer kan kjøpe eller selge sine fondsandeler. Regnes som en vesentlig ulempe for de som ønsker fleksibilitet.
  • Honorar (gebyr). Krever et årlig honorar for vedlikehold av fondet. Relativt lavt, men det vil likevel spise opp verdiene hvis investorer holder det over lange perioder.

  Bakgrunn og historie

  Blant de som studerer kryptovaluta anses godkjenningen av et spot bitcoin ETF å være særdeles viktig. Nyheten signaliserer at den originale kryptovalutaen nå tas på alvor, også blant institusjonelle investorer. Veien til godkjenning har likevel vært lang og utfordrende.

  Den første søknaden ble sendt til SEC i juli 2013 av de amerikanske Winkelvoss brødrene. De søkte den gang om å konvertere sitt Winkelvoss Bitcoin Trust til et ETF. SEC avslo søknaden og viste til den høye risikoen for svindel og manipulasjon av markedet. Den samme begrunnelsen ble brukt gjentatte ganger, blant annet når de avslo konverteringen av Grayscale Bitcoin trust til et spot ETF.

  Det skulle ta 8 år før det kom et gjennombrudd, enda det fant sted utenfor USA. I 2020 ble Bermuda det første landet i verden som formelt godkjente et Bitcoin ETF. I oktober 2021 valgte amerikanske SEC å godkjenne et futures bitcoin ETF for første gang. Det var et steg i riktig retning, men de ønsket fortsatt ikke å åpne dørene for et spot-basert fond.

  Tidslinje

  • 2013: Den første søknaden om et Bitcoin ETF blir sendt inn.
  • 2018: Finanstilsynet i USA avslår søknaden, begrunnet i risikoen for prismanipulasjon.
  • 2020: Bermuda blir verdens første land som godkjenner et BTC basert ETF, som deretter noteres på Bermuda børsen.
  • 2021: Canada godkjenner det første spotbaserte fondet: Purpose Bitcoin ETF. I løpet av kort tid godkjenner de to andre ved navn Evolve Bitcoin ETF og CI Galaxy Bitcoin ETF. Senere i 2021 godkjenner USA sitt første futures baserte bitcoin ETF. Pro Shares Bitcoin Strategy ETF lanseres også i USA som det første ikke-futures-baserte fondet. De eier ikke bitcoin, men sporer prisen ved hjelp av relaterte aktiva.
  • 2023: SEC godkjenner et futures basert ETF ved navn 2x Bitcoin Strategy ETF. Fondet er giret 2:1. Samme år godkjennes det første fondet i Europa.
  • 2024: SEC godkjenner 11 nye spot baserte bitcoin ETF, for første gang. Innen én handelsdag blir over 4 milliarder dollar investert i de ulike fondene.

  Bitcoin Futures ETF og Bitcoin spot ETF: Hva er forskjellen?

  Bitcoin spot ETF er designet for investorer som ønsker minimalt arbeid med vedlikehold og oppfølging, uten komplisert prissetting. Et futures basert ETF er derimot kun ideelt for kortsiktige investeringer grunnet kostnadene knyttet til kontrakter som handles i contango. Det anbefales derfor ikke for langsiktig allokering av investeringskapital.

  Gå i dybden: Vi anbefaler denne artikkelen fra CFTC for de som ønsker å lære mer om de futures baserte versjonene.

  Bitcoin spot ETF

  • Prismekanisme. Investerer direkte på vegne av investorene. Kursen følger spotprisen, der eventuelle avvik fjernes ved hjelp av arbitrasje.
  • Økt volatilitet. Spot bitcoin ETF har større volatilitet, avhengig av kursutviklingen.
  • Mindre kompleksitet. Spot bitcoin ETF er enklere å forstå, sammenlignet med futures og derivatbaserte kontrakter.

  Bitcoin futures ETF

  • Prismekanisme. Investerer i derivater (futures kontrakter) for bitcoin som fornyes ved utløp
  • Økte kostnader. Bitcoin futures ETF handles som oftest i contango. Det betyr at fondet betaler en høyere pris når de fornyer futures kontrakten for bitcoin, som igjen påfører et tap. De økte kostnadene gjør at bitcoin futures ETF-er kun passer for kortsiktige perioder.
  • Komplekst. Futures baserte fond er komplekse instrumenter gitt at de følger prisen på sekundære derivater. For private investorer kan det være vanskelig å fastsette pris og verdi for denne typen børsnoterte fond.

  Grayscale Investments vs. SEC

  Grayscale Investments var blant selskapene som hadde søkt, men fått avslag om å notere et spot ETF for bitcoin. De valgte å ta SEC til retten med mål om å få en rettslig avklaring omkring SEC sin begrunnelse.

  I en enstemmig kjennelse vedtok dommerne at SEC ikke hadde vurdert søknaden på en forsvarlig måte. De viste særlig til det faktum at SEC allerede hadde godkjent et tilsvarende produkt for futures-baserte bitcoin kontrakter. Dommerne mente at et spot bitcoin ETF var materielt likt futures produktet. Mer spesifikt var ikke dommerne enige i at risikoen for svindel eller markedsmanipulasjon var større for et ETF som følger spot prisen, versus futures. Myndighetene ble derfor pålagt å behandle Grayscale sin søknad på nytt.

  Regulering i Norge og Europa

  Norge

  Per dags dato finnes det ingen spot bitcoin ETF utstedt av norske selskaper.

  Det er mulig å oppnå eksponering mot fondene i Norge ved hjelp av meglerhus med tilgang til utenlandske børser. Det inkluderer NYSE (Arca), Cboe (BZX) og Nasdaq hvor de ulike spot bitcoin ETF-ene er listet.

  Europa

  Spot bitcoin ETF er ikke lovlig i Europa, noe som kommer av relativt strenge reguleringer sammenlignet med USA. Et alternativ som gjerne brukes innad i EU er det som kalles for ETN (Exchange Traded Notes). I noen tilfeller eier disse selve kryptovalutaen, som gjør at fondet følger spotprisen. Forskjellen er at de ikke gir like godt vern for investorer sammenlignet med børshandlede fond (ETF).

  Hvordan investere i et bitcoin ETF?

  Det er relativt enkelt å investere i et bitcoin ETF, sammenlignet med å kjøpe og lagre kryptovalutaen på egenhånd. Alt man trenger er en meglerkonto.

  Samtidig er det verdt å merke at noen meglere ikke har den samme tilgangen til utenlandske kapitalmarkeder. Før du velger et meglerhus anbefaler vi at du sjekker om de lar deg handle på NYSE, CBOE eller Nasdaq, gitt at disse tilbyr fondstypen.

  Slik går du frem:

  • Velg hvilken megler du ønsker å benytte, basert på tilgjengelighet. Åpne en meglerkonto og sett inn penger.
  • Velg hvilket type bitcoin ETF du ønsker å kjøpe og naviger til riktig kontrakt. Som oftest holder det å skrive inn ticker symbolet i søkefeltet, men hvis du handler via en norsk megler kan du måtte ta kontakt med kundeservice.
  • Skriv inn hvor mye du ønsker å handle for og klikk på kjøp.
  • Gebyret for vedlikehold trekkes fra kontoen din hver måned. Beløpet vil tilsvare den årlige gebyrsatsen, fordelt på antall måneder.
  Back